• ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: • Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων • Τήρηση ηλεκτρονικής κατάστασης εσόδων – εξόδων • Παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων επιτηδευματιών και επιχειρήσεων • Συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στη Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη • Διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων • Νομική υποστήριξη με συνεργάτες της εταιρίας μας • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας • Υποστήριξη σε πάσης φύσεως εργασιακά θέματα • Παύση-διακόπη εργασιών / κλείσιμο λογιστικών βιβλίων • Οικονομοτεχνικές μελέτες • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας στην έδρα της εταιρείας • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων στον χώρο μας με δικό μας μηχανογραφικό σύστημα (Αtlantis, Κεφάλαιο, Entry, X-Line ) • Μελέτες μειώσεις μισθολογικού κόστους • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων • Μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων • Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων • Φορολογική κάλυψη και προστασία για επίλυση σοβαρών φοροτεχνικών προβλημάτων και φορολογικών ελέγχων, ακόμα και εάν αυτά αφορούν έτη προγενέστερα της συνεργασίας μας
..