Ενημερωθείτε σχετικά με το πλαίσιο χρηματοδοτικών ενισχύσεων Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους. •Έλεγχος – Ανάλυση Στοιχείων της εταιρείας •Ανάλυση Αριθμοδεικτών •Βιωσιμότητα της επένδυσης •Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας •Αξιολόγηση του Επενδυτικού πλάνου •Εξέταση της δυνατότητας υπαγωγής •Βαθμολόγηση της επένδυσης (Γνωρίζεται πριν την υποβολή του φακέλου την βαθμολογία σας) •Προετοιμασία –Υποβολή Φακέλου •Υλοποίηση προγράμματος •Παροχή υποστηρικτικής καθοδήγησης μέχρι το τέλος του προγράμματος

..